Home arrow Program arrow โปรแกรมเก็บค่าน้ำ,ไฟฟ้า
โปรแกรมบริหารงานในอพาร์ทเมนท์ออนไลน์ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า พิมพ์ อีเมล์

โปรแกรมบริหารงานในอพาร์ทเมนท์ออนไลน์ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

 

 

       เป็นระบบออนไลน์ เรียกดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   สร้างห้องพัก กำหนดราคาแยกอิสระแต่ละห้อง,กำหนดเฟอร์นิเจอร์ในห้อง,รองรับหลายอาคาร ,ดูสถานะห้องพัก สถานะของห้องพัก เป็น ปรับปรุง/ว่าง/จอง/มีผู้พัก แสดงผลเป็นกราฟฟิค , ออกใบจอง,ทำสัญญาเช่า,เก็บข้อมูลผู้พัก,กรอกข้อมูลค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,พิมพ์ใบแจ้งหนี้,พิมพ์ใบเสร็จ, ยอดเงิน แสดง ออนไลน์,สรุปรายได้รายเดือน รายปี,มีระบบปฏิทินออนไลน์ นัดหมายของอพาร์ทเมนท์ , ส่งSMS ถึงผู้พัก เป็นกลุ่ม หรือทั้งหมด ตามฐานข้อมูลได้  ,เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงิน ยอดรายรับจะขึ้น ออนไลน์ทันที  พนักงานลบเอกสารไม่ได้ การแก้ไขใบเสร็จต่างๆ  จะมีบันทึก Log ไว้ให้ตรวจสอบ ป้องกันปัญหา การทุจริต มีสรุปรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี เอกสารเป็น PDF พิมพ์ใบแจ้งหนี้ลงบนกระดาษต่อเนื่องทั้งหมดพร้อมกันได้      

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.e-apartment.in.th
                           

Download ฟรี 20 ห้อง  Image
รองรับห้องพักรายวัน

Image 

1.Screenshot - หน้าห้องพัก
สามารถจัดการ จอง-ทำสัญญา-ดูข้อมูลผู้พัก-ย้ายออก ได้จากหน้านี้
ดูประวัติการปรับปรุงห้อง ผู้พักรายเก่า

Image

Image


  

  

2.Screenshot - หน้าผู้พัก
แสดงข้อมูล สัญญา, ผู้พักร่วม,ทะเบียนรถ,ทะเบียนคีย์การ์ด,จัดเก็บไฟล์จากการscan

Image


  

3.Screenshot - หน้าการจอง
แสดงข้อมูล การจอง สถานะการจอง สามารถยกเลิกการจองได้

Image


  

4.Screenshot - หน้าสัญญาเช่า
แสดงข้อมูล สัญญาเช่า สถานะย้ายออกแล้ว สามารถย้ายออกออกเอกสารคืนห้องได้ เรียกดูเอกสารที่scan เก็บไว้ได้

Image


  

5.Screenshot - หน้ามิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์
แสดงข้อมูลเรียกดูย้อนหลังได้ ,กรอกมิเตอร์เรียงห้องแล้ว save ทีเดียวได้

Image


  

6.Screenshot - หน้าใบแจ้งหนี้
แสดงข้อมูล ค่าบริการตามงวด ,ออกใบแจ้งหนี้ทีละใบ หรือ ออกทีเดียวทั้งหมด พิมพ์ลงกระดาษต่อเนื่องหรือ A4ได้ทีเดียว

Image


  

7.Screenshot - หน้าออกใบเสร็จ
แสดงข้อมูล ค่าบริการ ใบแจ้งหนี้ทุกใบของแต่ละห้องในงวดเดือนนั้น
ออกใบเสร็จได้จากใบแจ้งหนี้ล่าสุด มีแสดงใบเสร็จที่ออกแล้วให้ทราบ

Image


  

8.Screenshot - หน้าคืนห้อง
แสดงข้อมูล ผู้พัก สามารถออกใบคืนห้อง และ หักค่าบริการต่างๆ ได้ตามสัญญากำหนด

Image


 

  

9.Screenshot - หน้ารายงาน
แสดงข้อมูล รายงานรายรับทั้งหมดทุกรายการ แยกแต่ละประเภท
เมือ่พนักงานมีการออกเอกสารต่างๆ จะมีรายงานขึ้นออนไลน์ทันที
มีรายงานห้องที่ค้างชำระ,รายการปรับปรุง  (พนักงานแก้ไขไม่ได้)

Image


  

10.Screenshot - หน้าส่ง SMS
แสดงข้อมูลผู้พักตามสัญญา ส่ง SMS ได้ ตามที่เลือก หรือทีเดียวทั้งหมด (ค่าบริการ SMSละ 60 สต.)
 

Image


  

11.Screenshot - หน้าปฏิทิน
แสดงปฏิทิน ออนไลน์ สามารถบันทึกนัดหมาย สั่งงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่พลาดนัดหรือระบบงานในอพาร์ทเมนท์
Image

 

 

Feature โปรแกรม

Overviews โปรแกรม ตามเมนูการใช้งาน

 1. เป็นระบบ online เรียกดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้  พนักงานออกใบเสร็จรับเงิน ยอดเงินจะแสดงออนไลน์ทันที พนักงานลบเอกสารไม่ได้ มีการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของพนักงาน  ป้องกันปัญหา การทุจริต มีสรุปรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี เอกสารเป็น PDF สถานะของห้องพัก เป็น ปรับปรุง/ว่าง/จอง/มีผู้พัก แสดงผลเป็นกราฟฟิค

 2. ข้อมูลอาคาร โปรแกรม รองรับหลายอาคาร ( แยกข้อมูลเก็บเป็นอาคาร สามารถเรียกดูได้ทั้งหมด หรือ ทีละอาคาร)  สามารถ แยก พิมพ์เอกสาร แต่ละ อาคาร ได้

 3. ข้อมูล ห้องพัก สร้างราคาห้องพักได้อิสระ แยกจากกัน (แต่ละห้องราคาไม่เท่ากัน) ,บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน เฟอร์นิเจอร์ ในห้อง,สามารถเก็บรูปห้องพัก,Scan เอกสารต่างๆ ของห้องพัก เช่น บิลค่าซ่อมแอร์  บันทึกหมายเหตุประวัติการซ่อมบำรุงของห้องพักแต่ละห้องได้  

 4. ข้อมูลผู้พัก  สามารถ เก็บข้อมูล ผู้พักมาตรฐานตาม ฟิลล์ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ เช่น ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ข้อมูลผู้เช่าร่วม  ข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ,ข้อมูลหมายเลข คีย์การ์ด,  และ สามารถ Scan บัตรประชาชน ,สัญญา หรือเอกสารอื่น เข้าเก็บในส่วนของผู้พักรายนี้ได้  รวมถึง เก็บข้อมูลผู้พักรายเก่าไว้ ได้ ไม่จำกัด  เพื่อเรียกดูประวัติ การเข้าพักของห้องแต่ละห้อง และสามารถเก็บข้อมูลผู้พักร่วมของคู่สัญญาได้

 5. เอกสาร    มี  ใบจองห้องพัก >>   สัญญาเช่าห้องพัก>>ใบแจ้งหนี้ประจำงวด  >>  ใบเสร็จรับเงินประจำงวด >>ใบเสร็จค่าบริการทั่วไป>>ใบคืนห้อง
  1. ใบจองห้องพัก >>> สามารถออกใบเสร็จรับเงินจากการจอง มี Status การจองห้อง และ เมื่ออกใบจองจะมีรายรับเข้าที่ระบบ
  2. สัญญาเช่าห้องพัก >>>เป็นการสร้าง ฟอร์ม มาตรฐานไว้ และ เมื่อ กรอกข้อมูลผู้เข้าพักใหม่ จะ เป็นการกรอกข้อมูลในสัญญา ให้อัตโนมัติ พร้อมพิมพ์ออกมา เพื่อ เซ็น และ Scan  จัดเก็บไว้ สำหรับ  ผู้พักแต่ละรายได้  และ จำนวนเงินที่รับของสัญญาสามารถตรวจสอบ และ หักจากใบจองได้ อัตโนมัติ กรณีมีการจอง
  3. ใบแจ้งหนี้>>>มี ID Reference เห็นว่า ใบเสร็จ นี้ออกจากใบแจ้งหนี้ใด มีข้อมูลวันที่ พิมพ์  และ สามารถ พิมพ์ข้อความหมายเหตุ ได้ทั้งตึกพร้อมกัน หรือ เฉพาะใบ ได้ (กรณีออกเอกสาร ใบเดียว) เอกสารการแจ้งหนี้  ระบบจะบันทึกไว้ ทุกใบกรณีมีการออกใหม่ สามารถเรียกตรวจสอบการแก้ไข ใบแจ้งหนี้ของงวดเดือนนั้นๆ ได้
  4. ใบเสร็จรับเงิน>>> เมื่อออกใบเสร็จรับเงิน ยอดรับเงินจะแสดงที่บัญชี ออนไลน์  ตรวจสอบได้ทันทีว่า วันนี้มีการออกใบเสร็จรับเงิน และ เก็บเงินห้องพัก จำนวนเท่าใด  มี ID Reference เห็นว่า ใบเสร็จ นี้ออกจากใบแจ้งหนี้ใด มีข้อมูลวันที่ พิมพ์  และ สามารถ พิมพ์ข้อความหมายเหตุ ได้ทั้งตึกพร้อมกัน หรือ เฉพาะใบ ได้ (กรณีออกเอกสาร ใบเดียว) ระบบจะบันทึกไว้ ทุกใบกรณีมีการออกใหม่ สามารถเรียกตรวจสอบการแก้ไข ใบแจ้งหนี้ของงวดเดือนนั้นๆ ได้
  5. ใบเสร็จค่าบริการทั่วไป >> สามารถออกใบเสร็จ ค่าบริการที่ไม่ใช่ค่าบริการประจำงวดได้ อิสระ และ รายรับจะเข้ารายงานการรับเงินเสมอ
  6. ใบคืนห้อง >> ออกใบคืนห้องโดย หัก ค่าบริการตามสัญญา และ นำไปหักจากยอดเงินมัดจำ ออกเป็นเอกสารว่าต้องคืนเงินเท่าไหร่ ยอดรายการจะแสดงที่ รายงานเสมอ 

 6. การพิมพ์เอกสาร สามารถพิมพ์ทีละใบ หรือ พิมพ์ทีละตึก ตามประเภทแต่ละประเภทของเอกสาร โดย สามารถใช้กระดาษต่อเนื่องที่มีจำหน่ายทั่วไป ได้ ขนาด A5 แบบที่มี Copy 2 ชั้น ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร เมื่อออกใบเสร็จรับเงิน จะสรุปยอดรายรับรายวัน แสดง realtime
   
   
 7. การกรอกข้อมูล มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า  จะลงในรอบ บิลแต่ละ รอบ  เช่น การกรอกมิเตอร์ค่าน้ำ เมื่อวันที่  28 จะถือเป็นการตัดยอดวันที่ 30 ( หากรอบวันที่คิดค่าบริการ เป็นวันที่ 30 )   การกรอกข้อมูล จะ ดึง ข้อมูลมิเตอร์เดือนที่แล้ว มาให้   แต่ สามารถแก้ไข ข้อมูล มิเตอร์เดือนที่แล้วได้ โดย admin กรณี  เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ หรือ เริ่มจดนับมิเตอร์  ใหม่  รองรับ กรณี 1 ห้องมี 2 มิเตอร์    สามารถกรอกข้อมูล ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าทั้งหมดได้พร้อมกัน และ Save ทีเดียว หรือ เลือก แก้ไข ทีละห้องได้   สำหรับ Version ผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ PDA หรือ IPhone เชื่อมต่อ GPRS Login เข้าระบบ เดินกรอกค่าน้ำ ค่าไฟ เข้าระบบ แล้วมาพิมพ์ภายหลังได้

 8. รายการค่าบริการ มี  1.ค่าเช่า 2.ค่าน้ำ 3.ค่าไฟฟ้า 4.ค่าโทรศัพท์ (ต้องกรอกข้อมูลเอง  ถ้ามี)  5.อื่นๆ (พิมพ์เพิ่มได้)   แยก การคิดอัตราภาษี แต่ละรายการ อิสระ   ***ไม่สามารถเชื่อมกับ อัตราค่าโทรศัพท์ผ่านตู้ PABx ได้ 

 9. มีระบบปฏิทินงานออนไลน์ สำหรับ สั่งงานให้พนักงาน ที่อาคารทราบ หรือ นัดหมาย ต่างๆ ของอาคาร ข้อความในปฏิทิน เป็นข้อความส่วนตัวกรณี admin สร้างข้อความ  ,  User พนักงาน จะแก้ไขข้อความของ admin ไม่ได้    แต่ มีระบบ report รายงานผลการดำเนินการมาในปฏิทิน เพื่อความชัดเจน ในการสั่งงานมีหลักฐาน ,  มีระบบการค้นหา ข้อมูลที่ สร้างไว้ในปฏิทินงาน ย้อนหลังได้ 

 10. มีระบบส่ง SMS จากฐานข้อมูล ผ่านอินเตอร์เน็ต  สามารถส่ง SMS จากระบบ  เข้ามือถือผู้พัก  ทีละราย หรือ ทั้งตึก หรือ ทั้งหมดทุกตึก  เพื่อแจ้งข้อความประชาสัมพันธ์  หรือ แจ้งเตือนชำระค่าบริการ หากเลยกำหนด *** SMS ข้อความละ 60 สต. ซื้อเครดิต SMS ล่วงหน้า  โดยมีประวัติการส่ง ตรวจสอบได้  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >